ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
นพ.อุดม วาริทนันท์

นพ.อุดม วาริทนันท์

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์ครอบครัว

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยแพทย์ กรมการแพทย์ สาธารณสุข
  • เฉพาะทาง GI Surgery, Toronomon Hospital ,Tokyo

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.อุดม วาริทนันท์ ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-899

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724