ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยาวินิจฉัย

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางรังสีวิทยาวินิจฉัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.ทิพย์สุมล ตั้งศรีวงศ์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724