ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ >
นพ.ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล

นพ.ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล

ศึกษาสาขา : เวชศาสตร์ครอบครัว

สถานะงาน : แพทย์ทั่วไป

ประวัติการศึกษา :

  • แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลพุทธชินราช

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.ภูมินทร์ พรหมรัตนกุล ได้ที่

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและอาชีวเวชศาสตร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร 055-051-899

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724