ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา เฉพาะทางรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย
  • เฉพาะทางรังสีวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษาระบบลำตัว

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย นพ.จารุวัฒน์ ขุนรัตน์ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724