ศูนย์รังสีวิทยา (X-Ray) >
พญ.อภิชญา ศรีปริวุฒิ

พญ.อภิชญา ศรีปริวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ : รังสีวิทยา เฉพาะทางภาพวินิจฉัยชั้นสูงของระบบหัวใจและหลอดเลือด

ประวัติการศึกษา :

  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • วุฒิบัตรเฉพาะทางรังสีแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
  • Fellowship in cardiovascular CT and MRI  Cleveland Clinic ,USA

ตารางออกตรวจ :

หมายเหตุ : ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ติดต่อนัดหมาย พญ.อภิชญา ศรีปริวุฒิ ได้ที่

คลินิกที่เกี่ยวข้อง

โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร. 055-051-724 ฉุกเฉิน 1724

เพื่อความสะดวก รวดเร็ว กรุณานัดหมายล่วงหน้า โทร. 055-051-724