ร่วมงานกับเรา

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่ง :

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีใจรักงานบริการ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน :

 • เพศชาย หรือเพศหญิง
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 • อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีใจรักงานบริการ
หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตรดังต่อไปนี้
 • ผ่านการทดสอบข้อเขียน และการทดสอบทางด้านทัศนคติ
 • ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 • ผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด
สอบถามโทร 0-5521-2222 ต่อ 2913 , 2915