คลินิกจิตเวช

จิตเวชศาสตร์ คือ ศาสตร์ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวินิจฉัย บำบัดรักษา ส่งเสริมป้องกันและศึกษาวิจัยปัญหาด้านจิตใจของบุคคล หรือสุขภาพจิต โดยมีการบำบัดรักษาแบบจิตบำบัดและการให้การปรึกษา

คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก ความเจ็บป่วยทางจิตเวชคล้ายกับโรคทางร่างกายสามารถรักษาจนหายขาดได้ เมื่อหายแล้วสามารถทำงานหรือเล่าเรียนได้เป็นปกติ รักษาโดยการใช้ยาและจิตบำบัด ทั้งรูปแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ทางโรงพยาบาลจะรักษาความลับของผู้ป่วย จะไม่เปิดเผยประวัติการรักษาหากผู้ป่วยไม่ยินยอม

การให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและญาติ

ผู้ป่วยกลุ่มอาการทางจิตเวช

  • ด้านอารมณ์
  • ด้านจิตใจ
  • ด้านพฤติกรรม
  • โรคเฉพาะทาง
  • คลินิกปรึกษาเลิกบุหรี่
  • คลินิกปรึกษาเลิกยาเสพติด

มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลวิชาชีพ  พร้อมให้บริการบำบัดรักษา การช่วยเหลือที่เหมาะสม  มีการทดสอบทางด้านจิตวิทยา เพื่อวิเคราะห์ทางจิตใจและอารมณ์  มีการประเมินการทำงานของสมองและการทดสอบทางจิตวิทยาอี่นๆโดยจิตแพทย์

เวลาทำการ

วันพฤหัสบดี –  วันศุกร์      เวลา       16.00  –   20.00 น.

ติดต่อเรา 
เบอร์ 0-5521-2222 ต่อ 2121

ปรึกษาทุกปัญหาสุขภาพ ฟรี 24 ชั่วโมง

หากคุณมีความกังวลและสงสัยในอาการที่คุณเป็นอยู่...ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางฟรี...

ทีมแพทย์เฉพาะทาง