ชุดตรวจสุขภาพ EXECUTIVE
ช่วงอายุ 40-49 ปี
ชาย 8,900 บาท
หญิง 12,900 บาท