ชุดตรวจสุขภาพ ADVANCE
ช่วงอายุ 30-39 ปี
ชาย 3,500 บาท
หญิง 5,000 บาท