ชุดตรวจสุขภาพ ABSOLUTE
ช่วงอายุ > 50 ปี
ชาย 13,500 บาท
หญิง 17,900 บาท