ประกันสังคม "ทำฟัน" ไม่ต้องสำรองจ่าย
ใช้สิทธิ์ได้ 900 บาทต่อปี