Blogs

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านม

มะเร็งที่พบมากที่สุดในสุภาพสตรีไทยคือมะเร็งเต้านม

ปัจจุบันสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทยได้แก่โรคมะเร็งและมะเร็งที่พบมากที่สุดในสุภาพสตรีไทยคือมะเร็งเต้านม   แม้ว่าในปัจจุบันผลการรักษาจะน่าพอใจมากขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าในการรักษาทั้งการผ่าตัด, การใช้ยาและการฉายแสง แต่สิ่งหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาสำหรับสตรีไทย ก็คือความรวดเร็วในการวินิจฉัย โดยเฉพาะในมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้น

ปัจจัยที่สำคัญมากอย่างหนึ่งในที่ทำให้ผลการรักษาดี ก็คือ ?

ก็คือการวินิจฉัยและได้รับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกๆของโรค ปัญหาในทางปฎิบัติก็คือมะเร็งเต้านมระยะแรกๆส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บ บางครั้งก็คลำไม่พบก้อนที่เต้านมด้วยซ้ำ นั่นจึงเป็นที่มาของคำแนะนำให้มีการคัดกรองมะเร็งเต้านมในผู้หญิง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณะสุข ก็ได้ให้คำแนะนำไว้ว่า “ในผู้หญิงที่มีอายุ 40-69 ปีและไม่มีอาการผิดปกติ ควรได้รับการตรวจโดยแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ที่ด้รับการอบรมทุกปี และควรตรวจด้วยเครื่อง mammogram ทุก 1-2 ปี อาจใช้การตรวจ ultrasound ร่วมด้วย”

แนวทางการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด

สำหรับการรักษาโรคมะเร็งเต้านมในปัจจุบันนั้น แนวทางการรักษาที่ได้ผลดีที่สุด คือการรักษาหลายวิธีร่วมกัน เช่น การผ่าตัดร่วมกับการฉายแสงและรับยาเคมีบำบัด (ไม่ได้หมายความว่าต้องทำทุกอย่างหมดนะครับ แพทย์ผู้รักษาจะดูความเหมาะสมเป็นรายๆไป) นอกจากนี้การผ่าตัดโดยการสงวนเต้านมไว้ก็ยังสามารถทำได้ในผู้ป่วยหลายๆรายอีกด้วย

มาถึงตรงนี้แล้วก็อยากจะฝากทุกท่านว่า การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมทั้งการตรวจด้วยตนเอง การตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญและการตรวจด้วยเครื่อง mammogram มีประโยชน์อย่างมากแม้แต่ในคนที่ไม่มีอาการผิดปกติ อย่ากลัวที่จะไปพบแพทย์นะครับ

หมวดหมู่