Blogs

แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม

แพทย์หญิงมัณฑนา ประกาศสัจธรรม

ความเชี่ยวชาญ

แพทย์ : หู คอ จมูก

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2557 วุฒิบัติเฉพาะทาง สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัตร : เฉพาะทางสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา  มหาวิทยาลัยมหิดล

เวลาออกตรวจ

สอบถามเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 0-5521-2222 ต่อ 2409

(Part Time)

หมวดหมู่