บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด มีความประสงค์จะรับบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในตำแหน่งต่อไปนี้

ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  :

 1. เพศชาย หรือเพศหญิง
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
 3. อายุไม่เกิน 35 ปี
 4. สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 5. มีใจรักงานบริการ

หลักฐานประกอบการสมัครงาน :

 1. สำเนาวุฒิการศึกษา 1  ชุด
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1  ชุด
 3. สำเนาบัตรประชาชน  1  ชุด
 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2  ชุด

ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือติดต่อที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 9
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก จำกัด  สอบถามรายละเอียดโทร 0-5521-2222 ต่อ 2913 , 2915

หมายเหตุ   :   ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัตรดังต่อไปนี้

 1. ผ่านการทดสอบข้อเขียน และการทดสอบทางด้านทัศนคติ
 2. ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 3. ผ่านการตรวจสุขภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด

ร่วมงานกับเรา

สอบถามโทร 0-5521-2222 ต่อ 2913 , 2915