placeholder-1200x630

โรคที่มากับฤดูฝน ตอนที่ 1

สภาพอากาศโลกได้เปลี่ยนแปลงไป ดังปีที่ผ่านมาฤดูหนาวก็มีฝนตกหรือไม่ก็ร้อนอบอ้าว ฤดูร้อนกลับมีฝนตกหรือเกิดความกดอากาศสูงทำให้อากาศหนาวเย็นได้อีก บางวันหนักไปกว่านั้นมีทั้งร้อนฝนหนาวภายในวันเดียวกัน ร่างกายบางคนอาจรับการแปรปรวนของอากาศเช่นนี้ไม่ไหวทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ช่วงนี้ก็เข้ามาสู่ฤดูฝนอีกครั้ง ซึ่งปกติจะอยู่ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม เนื่องจากความชื้นในอากาศและปริมาณน้ำฝนมากกว่าเดือนอื่นๆ เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากความชื้นและน้ำขังได้ โดยเฉพาะโรคติดต่อที่เกิดจากน้ำโดยตรง หรือเกิดจากพาหะนำโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ำ

โรคที่พบบ่อยในช่วงฤดูฝน สามารถแบ่งได้ 5 กลุ่มใหญ่รวมทั้งหมด 15 โรค ได้แก่

  1. กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ ที่พบบ่อย 5 โรค ได้แก่ โรคหวัด โรคไข้หวัดใหญ่ โรคคออักเสบ โรคหลอดลมอักเสบ และโรคปอดอักเสบ
  2. กลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค ที่สำคัญ 3 โรค ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้สมองอักเสบ เจ อี (Japanese Encephalitis) และโรคมาลาเรีย
  3. กลุ่มโรคติดเชื้อผ่านทางบาดแผลหรือเยื่อบุผิวหนัง ได้แก่ โรคเลปโตสไปโรซิส (Leptospirosis) หรือที่รู้จักกันในชื่อโรคไข้ฉี่หนูนั่นเอง
  4. กลุ่มโรคติดเชื้อระบบทางเดินอาหาร ที่พบบ่อยมี 5 โรค ได้แก่ โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน โรคบิด โรคไทฟอยด์ โรคอาหารเป็นพิษ และโรคตับอักเสบ
  5. กลุ่

นอกจากกลุ่ม 5 โรคหลักดังกล่าวแล้ว ยังอาจพบโรคอื่นในฤดูฝนได้อีก เช่น โรคน้ำกัดเท้าจากเชื้อรา หรือ การถูกสัตว์มีพิษกัดต่อย เช่น งู ตะขาบ แมงป่อง หรือแม้กระทั่งโรคอาหารเป็นพิษจากรับประทานเห็ดพิษ

เห็นได้ว่ามีโรคหลากหลายที่พบได้บ่อยใน ช่วงฤดูฝน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคที่สามารถป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อที่เกิดจาก ยุง ดังนั้นโรคพบบ่อยช่วงฤดูฝนตอนที่ 1 นี้ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจึงขอกล่าวถึงกลุ่มโรคติดต่อที่เกิดจากยุงเป็นพาหะ นำโรคที่พบบ่อยได้แก่ โรคไข้เลือดออกเดงกี่ โรคไข้สมองอักเสบ เจ อี และโรคมาเลเรีย เพื่อให้ทุกท่านสามารถรับมือป้องกันโรคกลุ่มนี้กันครับ

 

แหล่งที่มา :

เอกสารอ้างอิง

1. สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข. สธ. ออกประกาศเตือนประชาชนป้องกัน 15 โรคสำคัญฤดูฝน เผยปี 54 พบป่วยเกือบ 7 แสนคน. กระทรวงสาธารณสุข  Ministry of Public Health Website. May 20, 2012. Available at:http://www.moph.go.th/ops/iprg/include/admin_hotnew/show_hotnew.php?idHot_new=47030. Accessed June 4, 2012.

2. สำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข. 2548. แนวทางการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล ทั่วไป. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ: ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด.

3. สมบุญ เสนาะเสียง, อัญชนา วากัส, ฐิติพงษ์ ยิ่งยง. 2552. สถานการณ์โรคไข้สมองอักเสบและไข้สมองอักเสบ เจ อี ประเทศไทย ปี พ.ศ.2552. กลุ่มระบาดวิทยาโรคติดต่อ สำนักระบาดวิทยา.

4. กองมาลาเรีย กรมควบคุมโรคติดต่อ และคณะ. 2545. แนวทางเวชปฏิบัติโรคมาลาเรีย. พิมพ์ครั้งที่ 1. กรุงเทพฯ.

5. สมทัศน์ มะลิกุล. 2543. มาลาเรียวิทยา. กองมาลาเรีย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.

6. Kasper DL, Braunwald E, Fauci AS, et al, eds. Infectiuos Diseases. Harrison’s Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York: McGraw-Hill; 2008.

แหล่งอ้างอิงภาพประกอบบทความ:

รูปเชื้อมาลาเรีย : http://simple.wikipedia.org/wiki/Plasmodium_falciparum

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ในเครือ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

รายงานฉบับนี้เป็นการนำเสนอข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแหล่งต่างๆ ที่น่าเชื่อถือในเชิงวิเคราะห์ มีวัตถุประสงค์ต้องการเผยแพร่เพื่อประโยชน์ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประโยชน์แก่ส่วนรวม ไม่ได้เจตนาแนะนำข้อมูลเพื่อการวินิจฉัยโรคหรือการรักษาโรค ตลอดจนไม่ใช่เพื่อการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์หรือมีเจตนาเอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจใดๆ ศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จึงไม่ขอรับรองความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน ของข้อมูลเกี่ยวกับยา โรค สาเหตุ อาการ วิธีการดูแลรักษา นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีใหม่ๆ บางส่วนยังไม่มีการรับรองผลของการใช้งาน รวมทั้งไม่มีหลักฐานรับรองที่สมบูรณ์ครบถ้วน ดังนั้น ผู้ใช้ข้อมูล ควรใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลหรือปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพเพิ่มเติม หากมีการนำข้อมูลไปใช้โดยไม่ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ ทางศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้ หรือการอ้างอิงข้อมูลจากรายงานฉบับนี้ และศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลงรายงานฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

เพื่อประเมินความพร้อมของร่างกาย ค้นหาโรคหรือการเป็นพาหะของโรคต่างๆที่แฝงอยู่ในร่างกายโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นการป้องกันโรคที่สามารถติดต่อกันได้จากคู่สมรส และยังป้องกันการแพร่เชื้อไปสู่ลูก และหากตรวจพบโรคจะได้รับการรักษา

อ่านต่อ »

พฤติกรรมลูกก้าวร้าวที่พ่อแม่ต้องใส่ใจ

ในปัจจุบันพบเด็กมีปัญหาพฤติกรรมมากขึ้น อาทิ ไม่เชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่และทำทุกอย่างที่ตัวเองต้องการ มีพฤติกรรมก้าวร้าวเวลาถูกขัดใจ เช่น ตี เตะทำร้ายพ่อแม่ หรือคนใกล้ชิด

อ่านต่อ »

รู้ทัน ป้องกัน โรคมือเท้าปาก

โรคมือเท้าปาก เป็นโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก ทำให้มีอาการไข้ เป็นแผลในปาก มีตุ่มน้ำใสตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า และลำตัว จัดเป็นโรคที่สร้างความกังวลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่อยู่ไม่น้อย

อ่านต่อ »