Blogs

นายแพทย์วุฒิพงษ์ ใจภักดี

นายแพทย์วุฒิพงษ์ ใจภักดี

ศัลยแพทย์

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2548 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2556 วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร  :  เฉพาะทางศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร และวันพุธ เวลา 17.30 – 20.30 น.

(Part Time)

หมวดหมู่