Blogs

นายแพทย์อุดมศักดิ์ ตั้งชัยสุริยา

นายแพทย์อุดมศักดิ์   ตั้งชัยสุริยา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

  • พ.ศ.2553 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • วุฒิบัติเฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัว
  • พ.ศ.2557 วุฒิบัติเฉพาะทางเวชศาสตร์ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลาออกตรวจ (Part Time)

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

ติดต่อเรา

  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • โทร  1724   หรือ 0 – 5521 – 1724

หมวดหมู่