Blogs

แพทย์หญิงธนัชพิมพ์ สุภาภรณ์ประดับ

แพทย์หญิงธนัชพิมพ์ สุภาภรณ์ประดับ

รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษาการศึกษา

  • พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2556 เฉพาะทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

คุณวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร  : เฉพาะทางรังสีวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตารางออกตรวจ

(Part Time)


หมวดหมู่