Blogs

ทันตแพทย์หญิงสุธรรมมา จรัสศรี

ทันตแพทย์หญิงสุธรรมมา จรัสศรี

วิทยาเอนโดคอนต์

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2544 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ.2549 ปริญญาโท ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2560 ปริญญาโท วิทยาเอนโดคอนต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการศึกษาการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต : คณะแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตร : ทันตกรรมหัตถการ มหาวิทยาลัยมหิด
วิทยาเอนโดคอนต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางออกตรวจ

กรุณาสอบถามเวลาออกตรวจที่แผนกทันตกรรม  โทร 055-212222  ต่อ 2321-22

(Part Time )


หมวดหมู่