Blogs

แพทย์หญิงศุภร จิตตเสถียร

แพทย์หญิงศุภร  จิตตเสถียร

อายุรศาสตร์โรคเลือด

  • พ.ศ.2552 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ.2555 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์โรคเลือด  รพ.พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาอายุรแพทย์
วุฒิบัติ  :  อนุสาขาเฉพาะทางโรคเลือด

เวลาออกตรวจ

วันพุธ เวลา 18.00 – 20.30 น.

(Part Time)

หมวดหมู่