Blogs

แพทย์หญิงศศิภา พิมพ์สอน

แพทย์หญิงศศิภา พิมพ์สอน

รังสีแพทย์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

  •  พ.ศ.2556 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2562 วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล

คุณวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัตร  : เฉพาะทางรังสีวินิจฉัย ศิริราชพยาบาล

ตารางออกตรวจ

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

ศูนย์รังสีวิทยา โทร 055-212222  ต่อ 2165-2172

(Part Time)


หมวดหมู่