Blogs

นายแพทย์ปรัชญา มากลิ่น

นายแพทย์ปรัชญา มากลิ่น

ศัลยแพทย์ เฉพาะทางตกแต่ง

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2535 แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2542 วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :   คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร  :  ศัลยศาสตร์ตกแต่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

วันพฤหัสบดี เวลา 10.00 – 12.00 น.

(Part Time)

หมวดหมู่