Blogs

แพทย์หญิงพิมพ์ลดา ฉัตรพิธานรัตน์

แพทย์หญิงพิมพ์ลดา ฉัตรพิธานรัตน์

รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษาการศึกษา

  • พ.ศ.2549 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ.2555 วุฒิบัตรเชี่ยวชาญ รังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ. 2557 วุฒิบัตรภาพรังสีวินิจฉัยขั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร  : เชี่ยวชาญรังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วุฒิบัตร  : รังสีวินิจฉัยขั้นสูงและรังสีร่วมรักษาของเต้านม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

(Part Time)


หมวดหมู่