Blogs

แพทย์หญิงปวีณา พหลเทพ

แพทย์หญิงปวีณา พหลเทพ

รังสีวินิจฉัย

ประวัติการศึกษาการศึกษา

  •  แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
  •  วุฒิบัตรเฉพาะทาง Radiologist จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต  : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร  : เฉพาะทาง Radiologist จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

ศูนย์รังสีวิทยา โทร 055-212222  ต่อ 2165-2172

(Part Time)


หมวดหมู่