Blogs

ทันตแพทย์หญิงปวีณา คุณนาเมือง

ทันตแพทย์หญิงปวีณา คุณนาเมือง

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2550 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2555 สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษาการศึกษา

แพทยศาสตร์บัณฑิต : ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร : สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางออกตรวจ

กรุณาสอบถามเวลาออกตรวจที่แผนกทันตกรรม  โทร 055-212222  ต่อ 2321-22

(Part Time Consult)


หมวดหมู่