Blogs

นายแพทย์ภัทร รอดอ่อง

นายแพทย์ภัทร รอดอ่อง

ศัลยแพทย์ เฉพาะทางยูโรวิทยา

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2551 แพทยศาสตร์บัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2558 วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร  :  สาขาศัลยแพทย์ เฉพาะทางยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 13.00 – 17.00 น.

(Part Time )

หมวดหมู่