Blogs

นายแพทย์ปฐม พนัสนอก

นายแพทย์ปฐม  พนัสนอก

อายุรแพทย์

  • พ.ศ.2532 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ.2538 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์   พระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาอายุรแพทย์

เวลาออกตรวจ 

วันศุกร์ เวลา 17.30 – 20.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.30 น.

(Part Time)

หมวดหมู่