Blogs

แพทย์หญิงปาลีรัฐ จริยากาญจนา

แพทย์หญิงปาลีรัฐ   จริยากาญจนา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน =

  • พ.ศ.2549 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • พ.ศ.2555 วุฒิบัติเฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

 

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เวลาออกตรวจ (Part Time)

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

ติดต่อเรา

  • ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก
  • โทร  1724   หรือ 0 – 5521 – 1724

หมวดหมู่