Blogs

ทันตแพทย์หญิงนันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ทันตแพทย์หญิงนันทิยา พฤทธิ์พงศ์พันธุ์

ทันตแพทย์สำหรับเด็ก

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2550 ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต
  • พ.ศ.2554 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง ทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษาการศึกษา

ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

วุฒิบัตร  : สาขาทันตกรรมเด็ก มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจ

(Part Time )


หมวดหมู่