Blogs

นายแพทย์กษม เวชคุปต์

นายแพทย์กษม  เวชคุปต์

เฉพาะทางความงามและผิวพรรณ

  • พ.ศ.2550  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ.2551  วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรกรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • พ.ศ.2557  วุฒิบัติเชี่ยวชาญด้าน Skin

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัติ  :  สาขาอายุรแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัติ  :  อนุสาขาด้านผิวหนัง
อายุรแพทย์ เฉพาะทางความงามและผิวพรรณ

ตารางออกตรวจ 

วันจันทร์   เวลา 08.00 -13.00 , 17.00 – 20.30 น.
วันอังคาร  เวลา 07.30 – 15.00 น.
วันพุธ       เวลา 08.00 – 12.00 , 13.00 – 18.00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 07.30 – 15.00 น.
วันอาทิตย์    เวลา 08.00 -15.00 น.

(Full Time)

หมวดหมู่