Blogs

แพทย์หญิงกันต์ธิรา สีสมิทธิ์

แพทย์หญิงกันต์ธิรา สีสมิทธิ์

รังสีแพทย์

ประวัติการศึกษาการศึกษา

  •  พ.ศ.2555 แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
  • พ.ศ.2561 วุฒิบัตรรังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณวุฒิ

แพทยศาสตรบัณฑิต  : คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
วุฒิบัตร  : เฉพาะทางรังสีวินิจฉัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

สามารถสอบถามเวลาออกตรวจเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่

ศูนย์รังสีวิทยา โทร 055-212222  ต่อ 2165-2172

(Part Time)


หมวดหมู่