Blogs

แพทย์หญิงกาญจนา กังสดาลวิรุฬห์

แพทย์หญิงกาญจนา  กังสดาลวิรุฬห์

แพทย์ หู คอ จมูก

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2537 แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • พ.ศ.2542 วุฒิบัติเฉพาะทางสาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์ วิทยา

ตารางออกตรวจ

สอบถามเพิ่มเติม และนัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ 0-5521-2222 ต่อ 2409

(Part Time)

หมวดหมู่