Blogs

นายแพทย์จักกฤษณ์ จันทร์รักษ์

นายแพทย์จักกฤษณ์ จันทร์รักษ์

อายุรแพทย์

  • พ.ศ.2543  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์
  • พ.ศ.2556  วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์
วุฒิบัติ  :  สาขาอายุรแพทย์

ตารางออกตรวจ

วันอังคาร – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
วันเสาร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

(Full Time)

หมวดหมู่