Blogs

นายแพทย์ชินพัฒน์ โภคศิริ

นายแพทย์ชินพัฒน์ โภคศิริ

อายุรแพทย์

  • พ.ศ.2531  แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • พ.ศ.2537 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
วุฒิบัติ  :  สาขาอายุรแพทย์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจ 

วันจันทร์ เวลา 07.30 – 15.00น.
วันอังคาร  เวลา 08.30 -12.00 น.
วันพุธ เวลา 07.30 – 13.00 น.

วันพฤหัสบดี เวลา 08.30 – 12.00 น.
วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

(Full Time)

หมวดหมู่