คลอดเหมาจ่าย
คลอดธรรมชาติราคา 35,900 บาท
ผ่าตัดคลอดราคา 49,900 บาท