แพ็กเกจ ENDOSCOPY
ราคาเริ่มต้น 8,500 บาท

SHOP NOW

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย

Gastroscopy & Clo - Test

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ภายใต้การใช้ยาสลบ

Gastro & IV - Sedate

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารลำไส้ใหญ่

Colonoscopy

การส่องกล้องตรวจทางเดินอาหารลำไส้ใหญ่

Gastro & Colonoscopy