โปรแกรมตรวจสุขภาพดีประจำปี 2020

ขั้นตอนที่ 1 เลือกโปรแกรมหลัก

ขั้นตอนที่ 2 เลือกโปรแกรมเสริม (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 โปรแกรม)

ขั้นตอนที่ 3 เลือกเพิ่มภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีน