Blogs

แพทย์หญิง มนัสชนก จิรัฐวงศ์

แพทย์หญิง มนัสชนก  จิรัฐวงศ์

โรคทางเดินอาหารและตับ

คุณวุฒิ

  • พ.ศ. 2545 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต ม.เชียงใหม่
  • พ.ศ. 2552 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ ศิริราช
  • พ.ศ. 2555 วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ ม.ขอนแก่น.

ประวัติการศึกษาการศึกษา

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต : ม.เชียงใหม่
วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ : ศิริราช
วุฒิบัติเฉพาะทางอายุรศาสตร์ทางเดินอาหารและตับ : ม.ขอนแก่น

ตารางออกตรวจ

วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี เวลา 08.00 – 16.00 น.

วันเสาร์                            เวลา 08.00 – 16.00 น.

Full Time

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Previous Post

แพทย์หญ...

หมวดหมู่