Blogs

แพทย์หญิงวาสนา คำผิวมา

แพทย์หญิงวาสนา คำผิวมา

ศัลยแพทย์ เฉพาะทางยูโรวิทยา

คุณวุฒิ

  • พ.ศ.2544 แพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • พ.ศ. 2558 วุฒิบัตรเฉพาะทางศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประวัติการศึกษาการศึกษา

แพทยศาสตรบัณฑิต  :   คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
วุฒิบัตร  :  สาขาศัลยแพทย์ เฉพาะทางยูโรวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตารางออกตรวจ

วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 12.00 น.

(Part Time )

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

หมวดหมู่