โครงการเบิกจ่าย

โครงการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

ประเภทผู้ป่วยใน สถานพยาบาลเอกชน สำหรับข้าราชการและครอบครัวทั่วประเทศ

*โรคที่กำหนดให้เบิกได้ คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า

*ค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs ให้กับโรงพยาบาล ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่ายเพิ่มตามประกาศดังนี้

  1. ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนที่เกินจาก 1,000 บาท/วัน
  2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียมส่วนเกินที่เกินจากราคาอ้างอิงตามประกาศฯรายการของกรมบัญชีกลาง
  3. ค่าธรรมเนียมแพทย์ ตามรายการที่กรมบัญชีกลางประกาศ ประกอบด้วย   1.ค่าธรรมเนียมการผ่าตัด เป็นรายการหัตการ     2.ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์ เป็นรายการหัตการ     3.ค่าธรมมเนียมเยี่ยมไข้ไม่เกิน 1,000 บาท/วัน     4.ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ปรึกษาไม่เกิน 5 ท่านและไม่เกิน 1,000 บาท/ท่าน
  4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge) เป็นรายการหัตการ

ผู้ที่สามารถเข้าร่วม

ผู้มีสิทธิ์

ข้าราชการ , ลูกจ้างประจำ , ข้าราชการบำนาญ , ผู้รับเบี้ยหวัด

ครอบครัวของผู้มีสิทธิ์

บิดา/มารดา , คู่สมรส , บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ขั้นตอนการรับบริการ

  1. ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก โทร.0-5521-2222
  2. เข้ารับการรักษาพยาบาล โดยยื่นบัตรประจำตัวประชาชน
  3. ลงนามในแบบตอบรับการของใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน
  4. รักษาพยาบาล
  5. ชำระค่ารักษาพยาบาลส่วนเกิน (ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียม ค่าธรรมเนียมพิเศษ เป็นต้น)
  6. กลับบ้าน

รายชื่อโรคที่ให้บริการ

โรคระบบศัลยกรรมทั่วไป

A011 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบเปิดช่องท้อง

A012 การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง

A015 การตัดถุงน้ำดีร่วมกับการผ่าสำรองท่อน้ำดี

A021 การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว

A022 การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง

A030 การผ่าตัดริดสีดวงทวาร

A041 การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก

A042 การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร

A043 การตัดหูรูดทวารหนัก

A050 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะ

A060 การผ่าตัดหลอดเลือดอัณฑะโป่งพอง

A070 การผ่าตัดเส้นเลือดขอดที่ขา

A081 การตัดเส้นประสาทเลี้ยงกระเพาะ

A090 การผ่าตัดปิดทวารเทียมที่ผนังหน้าท้อง

โรคกระดูกและข้อ

B011 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

B021 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก

B022 การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกบางส่วน

B051 การตัดขา

โรคศัลยกรรมในเด็ก

C010 การผ่าตัดไส้เลือดในเด็ก

C040 การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก

C050 การผ่าตัดอัณฑะค้าง

โรคระบบสูติ-นรีเวช

D010 การคลอดและการช่วยคลอด

D011 การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน

D020 การผ่าตัดคลอด

D021 การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน

D030 การผ่าตัดทำหมันหญิง

D041 การตัดมดลูกทางช่องคลอด

D042 การตัดมดลุกทางช่องคลอดด้วยกล้อง

D051 การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด

D052 การตัดเนื้องอกมดลุกด้วยกล้อง

D061 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด

D062 การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง

D980 การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ)

D990 การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย)

โรคระบบทางเดินปัสสาวะ

E011 การผ่าตัดนิ่วออกทางเนื้อไต

E012 การผ่าตัดขบนิ่วโดยเจาะผ่านผิวหนังและเนื้อไต

E013 การผ่าตัดนิ่วออกทางกรวยไต

E014 การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต

E015 การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ

E016 การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง

E020 การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง

E030 การผ่าตัดรูรั่วระหว่างช่องคลอดและกระเพาะปัสสาวะ

โรคระบบหู คอ จมูก

F030 การผ่าตัดโพรงอากาศข้างจมูก

โรคระบบตา

G011 การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง

G012 การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา

G020 การผ่าตัดต้อหิน

G030 การผ่าตัดซ่อมจอประสาทตาลอก

G040 การผ่าตัดท่อน้ำตา

โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ

H020 การผ่าตัดลิ้นหัวใจแบบเปิด

H031 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยไม่ใช้กราฟต์

H032 การผ่าตัดเส้นเลือดสำหรับการฟอกเลือดล้างไตโดยใช้กราฟต์

H040 การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง

โรคระบบประสาท

J010 การผ่าตัดกลุ่มเส้นเลือดผิดปกติในสมอง

Z010 การรักษาภาวะแทรกซ้อนโดยตรงจากการรักษาครั้งก่อน (อยู่ในข้อตกลงที่ รพ. ได้รับอนุมัติไว้)

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://pws.cgd.go.th/cgd/